افشای ریسک

هنگام اعمال اهرم، کمی تغییر در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.